De schippersjongen, of Leiden in strijd en nood

De schippersjongen, of Leiden in strijd en nood

Author:
Pieter Louwerse
Author:
Pieter Louwerse
Format:
epub
language:
Dutch

%title插图%num
Author: Louwerse, Pieter, 1840-1909
Historical fiction
Leiden (Netherlands) — History — Siege
1573-1574 — Fiction
De schippersjongen, of Leiden in strijd en nood
DE SCHIPPERSJONGEN,
OF
LEIDEN IN STRIJD EN NOOD.

DE SCHIPPERSJONGEN,
OF
LEIDEN IN STRIJD EN NOOD.
GESCHIEDKUNDIG VERHAAL VOOR OUD EN JONG NEDERLAND.

DOOR
P. LOUWERSE.
Derde, geheel omgewerkte Druk.
LEIDEN.—A. W. SIJTHOFF.

„Hier was het onze fiere, geduldige en standvastig volhardende burgerij, die den vreemden huurling en plunderaar het stalen voorhoofd onverschrokken bood.”
(Dr. W. J. F. Nuyens, „Gesch. v/d opstand in de Nederlanden”.)
„Het opbreken van het beleg van Leiden besliste het lot van Holland.”
(L. J. J. Van der Vynckt, „Nederlandsche beroerten”.)
„Altijd zal daarom ook ons oog met welgevallen en zelfvoldoening op die bladzijde onzer geschiedenis staren, die van Leidens kloeke volharding en welverdiend ontzet aan den nazaat blijken doet.
(J. Van Vloeten, „Leidens belegering en ontzet”.)

VOORBERICHT.

Hier is de derde druk van „De Schippersjongen”, of „Leiden in strijd en nood.”—Een nieuw boekje is het niet, maar er is toch zóó veel in veranderd, dat ik op den titel „geheel omgewerkt” durfde zetten.—Het veranderen der schoolboeken bij eenen nieuwen druk, heeft een groot bezwaar, omdat men dan de verschillende drukken niet naast elkander gebruiken kan. Dit bezwaar vervalt bij boekjes, als dit, echter geheel; men leest zulk een boekje alleen.
Maar waartoe die groote verandering?
In den eersten en tweeden druk vertelde ik alleen van Leidens tweede beleg met het daarop gevolgde ontzet. Het eerste beleg hing echter zoo nauw samen met het tweede beleg, dat ik mijne hoofdpersonen telkens van het verleden moest laten vertellen, en waar ik dat niet deed, moest ik door noten ophelderingen geven. Die gesprekken over hetgeen gebeurd was, gaven echter aan den inhoud wat stroefs en het invlechten van ophelderingen brak het verhaal te vaak af. Nu meende ik die gebreken weg te nemen door mijn verhaal kort na het eerste beleg te beginnen. Deze bijvoeging van nieuwen tekst maakte op vele plaatsen in den oorspronkelijken tal van wijzigingen noodzakelijk, zoodat het boekje vrij wat grooter geworden is.
Een der jongenshelden van mijn verhaal is de schippersjongen gebleven, doch ik heb hem nu den naam gegeven, welken hij werkelijk droeg. Hij heette Cornelis Joppensz.—Ik gaf hem tot belooning eene marktschuit, doch waarschijnlijk heeft hij wel niets gekregen, want den negentienden Januari 1588 leverde hij een verzoekschrift in aan de Stads-regeering om op zijne beurt op Amsterdam te mogen varen gelijk de andere gildebroeders.
Ophelderingen genoeg. Mocht de Uitgever genoegen beleven van deze derde uitgave, dan zal ik tevreden zijn, daar ik dan weet, dat „De Schippersjongen” op zijne derde reis door Nederland nog een welkom onthaal vond.
’s-Gravenhage. P. LOUWERSE.

INHOUD.

Eerste Hoofdstuk.      Bladz.
Een weinig geschiedenis      1
Tweede Hoofdstuk.
Dat is weer gebeurd      12
Derde Hoofdstuk.
Echte leeuwen op den weg      26
Vierde Hoofdstuk.
Eendeneieren en nieuws      38
Vijfde Hoofdstuk.
Er broedt verraad en onweder      46
Zesde Hoofdstuk.
Twee, die vroeg op pad zijn      55
Zevende Hoofdstuk.
Aan doovemans-deur geklopt      64
Achtste Hoofdstuk.
Waar moet het heen?      74
Negende Hoofdstuk.
Mislukt Zondags-werk      86
Tiende Hoofdstuk.
Een duur slaapje      99
Elfde Hoofdstuk.
Zonneschijn en regen      111
Twaalfde Hoofdstuk.
Godt behoede Leyden!      125
Dertiende Hoofdstuk.
Medicijn voor den Prins      135
Veertiende Hoofdstuk.
Wat zal van Leiden worden?      146
Vijftiende Hoofdstuk.
Samenzweerders beluisterd      155
Zestiende Hoofdstuk.
Wat zal het nog worden?      160
Zeventiende Hoofdstuk.
Onder de Watergeuzen      170
Achttiende Hoofdstuk.
Om brood bij den vijand      182
Negentiende Hoofdstuk.
Burgemeester van der Werff      191
Twintigste Hoofdstuk.
Noodwest! Noordwest!      198
Eenentwintigste Hoofdstuk.
Watergeuzen en Spanjaarden      208
Tweeëntwintigste Hoofdstuk.
Overwonnen!      217
Drieëntwintigste Hoofdstuk.
Oude kennissen      228

Download This eBook
This book is available for free download!

评论

普人特福的博客cnzz&51la for wordpress,cnzz for wordpress,51la for wordpress
De schippersjongen, of Leiden in strijd en nood
Free Download
Free Book